021-66561465

021-66913740

09120717164

فلوت
فلوت یکی دیگر از ساز های بادی غربی است که در آموزشگاه موسیقی برومند در انواع ریکوردر و کلید دار تدریس می شود. صدایی که از فلوت خارج می شود به وسیله دمیدن هوا بر لبه دهنی و نوسان ناشی از آن ایجاد می شود.جنس بدنه فلوت می تواند متفاوت باشد. در نتیجه صدایی که از آن خارج می شود با یکدیگر متفاوت هستند.