021-66561465

021-66913740

09120717164

ساز دهنی
ساز دهنی یا هارمونیکا در گروه سازهای بادی غربی جای می گیرد و در آموزشگاه موسیقی برومند در بخش مربوط به گروه آموزش ساز های بادی تدریس می شود.ساز دهنی یا هارمونیکا در دو مدل متفاوت وجود دارد. ساز دهنی کروماتیک و ساز دهنی دیاتونیک.
•سازدهنی دیاتونیک: در سبک‌های Blues, Country, Rock, Irish, Folk و Popبسیار کاربرد دارد و از آن استفاده می شود.
•سازدهنی کروماتیک: در سبک‌های Classical, Jazz, Irish و Popنواخته می شود.