021-66561465

021-66913740

09120717164

تنبور
تنبور از ساز های آئینی و عرفانی در ایران زمین است.این ساز بیشتر در مراسم سماع و آئین دراویش به خصوص صوفیه به کار می رود.مدت هاست این ساز طرفداران بسیاری پیدا کرده است و نواختن گروهی آن بسیار دلنشین و موثر است.