021-66561465

021-66913740

09120717164

کمانچه
کمانچه سازی زهی-آرشه ای است به مانند ویولن که صدایی ممتد و تودماغی دارد.صدای تودماغی آن به خاطر وجود پوست بر روی کاسه آن است.نواختن کمانچه و ایجاد صدایی مناسب و خوش از آن ,مانند ویولن سخت و طاقت فرساست و احتیاج به گوش خوب موسیقایی دارد.
از بزرگترین نوازندگان کمانچه معاصر می توان علی اصغر بهاری,علی اکبر شکارچی و علی فرج پوری را نام برد.