021-66561465

021-66913740

09120717164

سه تار
سه تار سازی درون گرا و به خصوص در موسیقی ایرانی است.سازی که به درون و دل و روح انسان نفوذ می کند.اگرچه نام این ساز سه تار است اما در واقع چهار تار یا سیم دارد و سیم چهارم را درویشی به نام مشتاق علیشاه اصفهانی در اواخر دوره زندیه به آن اضافه نموده است و ازهمین رو سیم چهارم را به نام وی سیم مشتاق می نامند.
سه تار با ناخن انگشت سبابه دست راست نواخته می شود و تفاوت آن با تار در صدای کمتر و صاف تر آن است.تار به علت وجود پوست بر روی کاسه و اجرای آن با مضراب فلزی صدای بلندی دارد.این امر باعث شده تا کوک کردن آن سخت تر باشد و با تغییر دما و رطوبت کوک آن به هم بریزد.
سه تار را بسیاری ساز صاحب دلان می دانند.از بزرگترین نوازندگان سه تار می توان به ابوالحسن صبا واحمد عبادی اشاره نمود.