021-66561465

021-66913740

09120717164

ساز های ایرانی

ساز های ایرانی
تمامی ساز های ایرانی یا سنتی که شامل ساز های کلاویه ای یا کلید دار, ساز های بادی ,ساز های زهی یا سیمی و ساز های کوبه ای یا ضربی می شمند به صورت تخصصی و حرفه ای توسط اساتید مجرب و برجسته حوزه موسیقی در آموزشگاه موسیقی برومند آموزش داده می شود.