ستارخان

  • 1397-08-10

مستر کلاس یعنی چه؟ مستر کلاس در آموزشگاه موسیقی، دوره های آموزشی آموزشگاه موسیقی

مستر کلاس چیست؟
مستر کلاس به جلسه یا جلسات آموزش جمعی گفته می شود که توسط یک استاد برجسته ی موسیقی در آموزشگاه موسیقی یا آکادمی برگزار شده و هنرجویان سطح متوسط و پیشرفته به اجرای قطعات از قبل آماده شده خود می پردازند. عموما استاد نکات آموزشی (پداگوژیک) تکنیکی, کاربردی و پیشنهاداتی را برای بهبود کیفیت نوازندگی ارائه می دهد. ویژگی برجسته مستر کلاس این است که افرادی که به شکل فعال در مستر کلاس شرکت دارند و افرادی که به شکل ناظر (غیر فعال) در مستر کلاس حضور دارند, می توانند از نکات آموزشی ارائه شده استاد در هنگام نواختن دیگر اعضای فعال مستر کلاس بهره ببرند.