• 1397-03-24

تعریف ساز کوبه‌ای

به تمام سازهایی که با ضربه‌زدن با دست یا وسیله‌ای دیگر، تکان دادن، ایجاد سایش و... نواخته می‌شوند ساز کوبه‌ای گفته می‌شود و اصطلاح کوبه‌ای یا percussion از ریشه‌ی لاتینِ percutere می‌آید و به معنی ضربه زدن است.
امروزه تکنیک‌های متعددی به نواختن این سازها اضافه شده و محدود به ضربه‌زدن محض نیستند.
سازهای کوبه ای یا ضربی در دو گروه ساز های کوبه ای ایرانی و ساز های کوبه ای غربی دسته بندی می شوند.