• 1397-03-24

آشنایی با ساز های زهی غربی

سازهای زهی یا سیمی به دو گروه سازهای زهی ایرانی و سنتی و سازهای زهی غربی و کلاسیک دسته بندی می شوند.
ساز های زهی غربی نیز مانند ساز های زهی ایرانی در دو گروه دسته بندی می شوند.

1/سازهای زخمه ای مانند گیتار و انواع آن که سامل گیتار بیس گیتار الکتریک گیتار کلاسیک گیتار پاپ و گیتار فلامنکو می شود.
2/سازهای آرشه ای مانند ساز ویولن و خانواده آن نظیر ویولنسل ویولا و کنترباس