ستارخان

  • 1398-03-19

تاریخچه ساز تنبور ، آموزش تنبور ، آموزش تنبور مقدماتی ، آموزش تنبور تخصصی ، آموزشگاه تنبور

تنبور قدیمی ترین و نخستین سازی است که دسته‌ای بلند متصل به یک کاسه دارد.
در زمینه ساز شناسی کتاب های زیادی منتشر شده از جمله معتبرترین آنها کتابی است به نام دیکشنری گراو ، در این کتاب قدمت تنبور را پنج الی شش هزار سال عنوان کرده است.
هم چنین در کارنامه اردشیر بابکان و یکی از متون پهلوی آمده که روزی اردشیر در ستورگاه نشسته بود و تنبور می‌زد و می‌سرود. در روایت‌های افسانه‌ای هم آمده ست که رستم در خوان چهارم تنبور می‌نواخته است.
استاد بزرگ، فارابی در موسیقی الکبیر به طور مفصل در مورد ساز تنبور و انواع آن توضیحات جامعی داده‌اند. اسطوره های دیگری چون ابن سینا، صفی الدین ارموی و عبدالقادر مراغی نیز به اهمیت این ساز پرداخته اند.