ستارخان

  • 1397-10-18

ساز دالسیمر، شبیه ترین ساز به سنتور ایرانی ، آموزش سنتور ، آموزشگاه سنتور ، آموزش سنتور ایرانی ، تدریس خصوصی سنتور

Dulcimer
ساز دالسیمر با ساختار ذوزنقه شکل و شبیه به ساز سنتور یکی از انواع سازهای ضربه ای است که در رده بندی دانش سازشناسی زیر مجموعه ای از سازهای زهی محسوب می شود.

در این ساز هر دو سیم در کنار هم روی یک نت همصدا کوک شده و به صورت افقی روی ساز قرار می گیرند.

هر سیم در مسیر خود با گذر از روی پل های متقاطع به 2 یا 3 قسمت نا مساوی تقسیم می گردد تا امکان اجرای چند نت متفاوت روی قسمتهای مختلف هر سیم فراهم شود.

نوازنده توسط مضراب یا چکش چوبی به سیمها ضربه زده و باعث ارتعاش آنها می شود و به همین جهت این ساز با نام Hammered Dulcimer یا دالسیمر چکشی نیز شناخته می شود.

ساز دالسیمر در سایزهای مختلف ساخته و تولید می شود و تعداد سیمها و چیدمان کوک آنها بسیار متنوع و متفاوت است.

نت نویسی انواع مختلف ساز دالسیمر با کلید سل صورت می گیرد.