ستارخان

دوره های گروه نوازی

دوره های گروه نوازی
هنر جویان آموزشگاه موسیقی برومند پس از اتمام دوره های آموزش ساز و آشنایی نسبی با نوازندگی آن ها می توانند در دوره های گروه نوازی ساز ها به صورت تخصصی شرکت نمایند.حضور در این دوره ها مهارت نوازندگی هنرجویان را به میزان چشمگیری افزایش می دهد و از خطاهایشان می کاهد.مهم تز از همه اعتماد به نفس هنر جویان را در نوازندگی تا میزان زیادی افزایش می دهد.