ستارخان

ساز های غربی یا کلاسیک

ساز های غربی یا کلاسیک
سازهای غربی یا کلاسیک
علاوه بر ساز های ایرانی کلیه ساز هایی که در گروه ساز های غربی یا کلاسیک جای می گیرند در آموزشگاه موسیقی برومند تدریس می شوند.
ساز های غربی یا کلاسیک شامل 4 دسته هستند:
1/ساز های بادی
2/ساز های سیمی یا زهی
3/ساز های کلاویه ای یا کلید دار
4/ساز های ضربی یا کوبه ای