ستارخان

دف
دف یکی از ساز های اصیل ایرانی است که در گروه سازهای کوبه ای و ضربی جای می گیرد و در آموزشگاه موسیقی برومند توسط اساتید برتر حوزه موسیقی به صورت تخصصی تدریس می شود.ساز دف شبیه با ساز ایرانی دایره است اما از نظر ظاهری با هم تفاوت هایی دارند.دف از دایره بزرگ تر است و حلقه هایی که به کمانه آن متصل شده است از دایره بسیار بیشتر است.به همین دلیل صداهایی که از این دو خارج می شود با یکدیگر تفاوت دارند.