ستارخان

دایره
دایره یکی از ساز های کوبه ای ایرانی با اصالت است که در آموزشگاه موسیقی برومند در زیرشاخه ساز های کوبه ای به صورت تخصصی تدریس می شود.
ساز دایره بسیار شبیه به ساز کوبه ای دف است اما از نظر اندازه و تعداد حلقه های کمانه با هم تفاوت دارند.دف از دایره بزرگ تر بوده و تعداد حلقه هایی که به کمانه چوبی آن متصل شده است از دایره بیشتر است.همین امر سبب می شود صدایی که از این دو ساز خارج می شود با یکدیگر تفاوت داشته باشد.